Monday, June 6, 2011     17:19
Wesprzyj naszą
działalność

obraz niedostępny

nr konta: Bank Zachodni WBK S.A.
45 1090 1102 0000 0001 1611 7896Projekty: badawcze, związane z ochroną ptaków oraz edukacyjne - współpraca

Współpracę z Fundacją Wspierania Badań nad Wędrówkami Ptaków może podjąć każda zainteresowana osoba, zespół np. koło naukowe, instytucja, które przedstawią swój projekt. Projekty muszą służyć realizacji celów Fundacji oraz spełniać kryteria podane w ogłaszanych konkursach.

Współpraca może również zostać nawiązana poprzez włączenie osoby, zespołu, instytucji zainteresowanych taką formą działania do udziału w określonym projekcie aktualnie prowadzonym przez Fundację (np. stacja obrączkowania ptaków Wicie).

Uzyskanie wsparcia ze strony Fundacji Wspierania Badań nad Wędrówkami Ptaków wiąże się
z nawiązaniem współpracy pomiędzy podmiotem ubiegającym się o wsparcie i FWBWP.

Wsparcie ze strony FWBWP

Wsparciem ze strony Fundacji Wspierania Badań nad Wędrówkami Ptaków jest pomoc
w realizacji zamierzonych działań mających na celu szeroko pojęte badania migracji ptaków na terenie całej Polski i zagranicą, ochronę zagrożonych gatunków i ich siedlisk, jak również edukację społeczną w tym zakresie. Wsparcie ze strony FWBWP może być udzielone w dwóch podstawowych formach: materialnej i wolontarnej.

Wsparcie materialne

Ta kategoria wsparcia obejmuje pomoc finansową i materialną zależnie od planowanych działań.

Środki finansowe na rozwój i realizację planowanego projektu przyznawane są na podstawie złożonego wniosku, który musi zawierać szczegółowy opis projektu, w tym jego celów, harmonogram, budżet, przewidywane efekty. W przypadku projektów badawczych preferowane są takie, których realizacja przewidziana jest na okres co najmniej 2 lat. Wsparcie finansowe jest realizowane na podstawie umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

Wysokość wsparcia finansowego zależna będzie przede wszystkim od oceny merytorycznej założeń przedstawionego projektu oraz od wielkości dostępnego budżetu przeznaczonego na tę formę wsparcia w danym roku.

Wsparcie materialne obejmuje przekazanie lub wypożyczenie pomocy naukowych, sprzętu badawczego będącego w dyspozycji FWBWP.

Wsparcie wolontarne

Forma wsparcia wolontarnego polega na zaangażowaniu wolontariuszy i pracowników Fundacji zależnie od ich dyspozycyjności przy realizacji przyjętych projektów.

Wolontariusze i pracownicy Fundacji prowadzą również szkolenia i służą pomocą merytoryczną. Doświadczenie tych osób gwarantuje wysoką jakość udzielanej pomocy.

Kto może ubiegać się o uzyskanie wsparcia ze strony FWBWP?

Wnioski o przyznanie wybranej formy wsparcia przez FWBWP może składać zespół/instytucja zajmująca się badaniami migracji ptaków na terenie całej Polski i zagranicą, ochroną zagrożonych gatunków i ich siedlisk, jak również edukacją społeczną w tym zakresie. Możliwe jest również uzyskanie wsparcia na projekty indywidualne mające na celu realizację powyższych zadań.

Każdy wniosek będzie rozpatrywany osobno na podstawie przedstawionego przez osoby zainteresowane szczegółowego opisu projektu, w tym jego celów, harmonogramu, budżetu, przewidywanych efektów projektu. W przypadku projektów badawczych preferowane są takie, których realizacja przewidziana jest na okres co najmniej 2 lat.

Przebendowo 3,
84-210 Choczewo
tel./fax. (+48) 58 572 23 96
fundacja@wbwp-fund.eu


KRS: 379113
NIP: 588 237 32 07
REGON: 221183676

nr konta: Bank Zachodni WBK S.A.
45 1090 1102 0000 0001 1611 7896

PARTNERZY