Monday, June 6, 2011     17:19
Wesprzyj naszą
działalność

nr konta: Bank Zachodni WBK S.A.
45 1090 1102 0000 0001 1611 7896Zarząd Fundacji

Zarząd reprezentują osoby od wielu lat zajmujące się prowadzeniem badań w tym zakresie oraz (lub) czynnie biorące udział w programach i projektach poświęconych tym badaniom.

Prof. dr hab. Przemysław Busse, Prezes Fundacji, busse@wbwp-fund.eu

obraz niedostępny

Ornitolog, absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1960, jako student tego wydziału razem z kolegami w ramach prac Koła Naukowego Biologów U.W. (był jego przewodniczącym), rozpoczął program badawczy, zwany później "Akcją Bałtycką", który jest realizowany do chwili obecnej, a niektóre metody opracowane w jego ramach zostały uznane za międzynarodowe standardy w badaniach nad wędrówkami ptaków.

W roku 1960 wraz z kolegami z Koła Naukowego rozpoczął również redagowanie "Notatek Ornitologicznych". W roku 1967 Notatki Ornitologiczne stały się organem Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, a Profesor został jego redaktorem naczelnym. Funkcję tę pełnił do roku 1991, kiedy to zrezygnował z tego stanowiska by objąć redaktorstwo międzynarodowego czasopisma THE RING.

Studia ukończył w roku 1961, by w roku akademickim 1962/63 zostać stażystą, a następnie asystentem naukowym w Zakładzie Ornitologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od października 1965 do września 1977 był pracownikiem Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, gdzie jako adiunkt w Zakładzie Badania Wędrówek Ptaków pełnił również funkcję zastępcy kierownika Stacji Badawczej w Siemionkach (woj. kujawsko-pomorskie). Stopień naukowy doktora uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim w roku 1966. W roku 1973 uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim stopień naukowy doktora habilitowanego.

W 1974 roku zgłosił projekt zmiany międzynarodowego systemu kodowania wiadomości powrotnych (new-Euring System). Zaproponowany przez niego system został przyjęty za podstawę do dalszych prac nad udoskonaleniem europejskiego systemu kodowania danych ornitologicznych. Na konferencji EURING-u (The European Union for Bird Ringing) w Radolfzell (1975) został powołany do grupy ekspertów, których zadaniem było opracowanie kompleksowego systemu kodowania danych ornitologicznych. W roku 1977, na kolejnej konferencji EURINGu został powołany do opracowania ostatecznej wersji kodu "New-Euring Coding Format" oraz wybrany przewodniczącym "EURING Committee for Standardisation of Methods". NEW-EURING Coding Format jest obecnie, po modyfikacjach w roku 2000, systemem przyjętym przez wszystkie eurazjatyckie i afrykańskie centrale obrączkowania ptaków oraz EURING Data Bank.

1 października 1979 podjął pracę na Uniwersytecie Gdańskim na etacie adiunkta, pełniąc funkcję kierownika Pracowni Akcji Bałtyckiej w Zakładzie Ekologii Zwierząt. W sierpniu 1980 przeprowadził się z żoną i dwoma synami do Przebendowa (woj. gdańskie), gdzie nabył zrujnowany pałac. Właśnie tam została zlokalizowana Stacja Badania Wędrówek Ptaków, której do roku 2008 był kierownikiem. W 1981 r. został mianowany docentem, a w 1991 roku uzyskał tytuł profesora.

W 1986 roku otrzymał naukową nagrodę, indywidualną, III stopnia, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w roku kolejnym został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a w roku 2001 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Przez wszystkie lata Profesor bardzo aktywnie propagował osiągnięcia polskiej ornitologii w dziedzinie badań wędrówek ptaków w kraju oraz zagranicą. Uczestniczył w ponad 80 konferencjach, sympozjach, spotkaniach, warsztatach, na których wygłaszał referaty i przewodniczył sesjom oraz spotkaniom tematycznym. Sam był członkiem komitetów organizacyjnych wielu konferencji, w tym kongresu Europejskiej Unii Ornitologów (EOU) w roku 1999, który zorganizowano na Uniwersytecie Gdańskim. W 1998 roku został wybrany członkiem International Ornithological Committee, organizatora światowych kongresów ornitologicznych. Był jednym z najmłodszych autorów referatów plenarnych na tych kongresach. Jest autorem ponad 110 publikacji, które ukazały się w renomowanych czasopismach oraz szeregu sprawozdań i recenzji książek (ponad 120). Jest także autorem i redaktorem książek: "Chwytanie ptaków"(ang. Catching of birds; 1962 z M. Gromadzkim); klucza "Key to sexing and ageing of European Passerines" (1984), który wydano również później w języku węgierskim (1989), a w roku 1990 ukazało się rozszerzone wydanie w języku polskim; Małego Słownika Zoologicznego-Ptaki, tom I-II red. (1990) oraz "Bird Station Manual" (2000).

Idea współpracy międzynarodowej w zakresie badań wędrówek ptaków, której Profesor jest wielkim propagatorem, zaowocowała stworzeniem w roku 1993 sieci stacji ornitologicznych pracujących w tej dziedzinie w obrębie basenu Morza Bałtyckiego. Standardem pracy wszystkich stacji stała się metodyka opracowana w ramach naszego krajowego programu – Akcji Bałtyckiej. Projekt ten przekształcił się w roku 1996 w międzynarodową sieć badawczą SE European Bird Migration Network – SEEN, zrzeszającą obecnie ponad 50 stacji badawczych w 22 krajach. Wszystkie jednostki uczestniczą w badaniach wędrówek ptaków wzdłuż mało zbadanych, wschodniego i południowo-wschodniego szlaku migracji wiodącego z Europy na zimowiska Afryki Północnej i Wschodniej. Od początku Profesor jest przewodniczącym SEEN. Tak więc udało się zrealizować, nierealne w PRL-u, a wspaniałe marzenie – prowadzić badania nad sezonowymi przemieszczeniami ptaków wzdłuż całej trasy ich wędrówki.

To co najtrudniej ocenić w takim podsumowaniu to liczba dni, którą Profesor do tej pory przepracował na krajowych punktach Akcji Bałtyckiej oraz terenowych stacjach zrzeszonych w SEEN-ie, niewiarygodna liczba migrujących ptaków, którą zaobrączkował (na pewno ponad 250 000!), a najważniejsze – ludzi, których w tym czasie wyszkolił.

wywiad z prof.

ZwińWojciech Busse, wiceprezes Fundacji, otus.net@plusnet.pl

Z ornitologią związany od najmłodszych lat. Bakcyla obozowego życia złapał bardzo wcześnie. W czasach szkolnych najlepsze wakacje spędzał na obozach ornitologicznych. Od 1980 roku corocznie brał udział
w pracach Akcji Bałtyckiej jako załogant. Od roku 1991 zaczął kierować pracami punktu na Kopaniu, od tego czasu spędzał tam coraz więcej dni. Jedna księżycowa zimna noc zadecydowała o tym, że zauroczyły go sowy i tak jest do dzisiaj. Na wiele lat stacja terenowa Kopań stała się najlepszym miejscem obrączkowania sów w Polsce i Europie, co zaowocowało wyjazdami na konferencje "sowiarskie" i nawiązaniem międzynarodowych kontaktów. Do tej pory spędził ok 1600 dni na obozach i zaobrączkował ponad 100 000 ptaków, aktualnie prowadzi obozy Fundacji na "Bagnie" i Kopaniu.Dr Agnieszka Ożarowska, członek Zarządu Fundacji, a.ozarowska@wbwp-fund.eu

Ornitolog, absolwentka Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego; pracuje w Stacji Badania Wędrówek Ptaków Uniwersytetu Gdańskiego; od roku 1998 sekretarz Zarządu międzynarodowej sieci badawczej: SE European Bird Migration Network (SEEN); od roku 2010 – członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Zoologicznego; zastępca redaktora naczelnego anglojęzycznego czasopisma The Ring.

Przebendowo 3,
84-210 Choczewo
tel./fax. (+48) 58 572 23 96
fundacja@wbwp-fund.eu


KRS: 379113
NIP: 588 237 32 07
REGON: 221183676

nr konta: Bank Zachodni WBK S.A.
45 1090 1102 0000 0001 1611 7896

PARTNERZY