Monday, June 6, 2011     17:19
Wesprzyj naszą
działalność

nr konta: Bank Zachodni WBK S.A.
45 1090 1102 0000 0001 1611 7896Fundacja Wspierania Badań nad Wędrówkami Ptaków
STATUT


Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą "Fundacja Wspierania Badań nad Wędrówkami Ptaków" zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Przemysława Busse i Wojciecha Busse zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez asesora notarialnego Karolinę Wierczyńską w Kancelarii Notarialnej L. Solecki-L. Szyngiera w Wejherowie, w dniu 21 grudnia 2010 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

1. Nazwa Fundacji brzmi "Fundacja Wspierania Badań nad Wędrówkami Ptaków".

2. Fundacja może używać skrótu nazwy "FWBWP".

3. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).

5. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

§ 4

1. Siedzibą Fundacji jest m. Przebendowo, gm. Choczewo, woj. Pomorskie (adres pocztowy: Przebendowo 3, 84-210 Choczewo).

2. Terenem podstawowej działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

1. Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą o Fundacjach i z niniejszym Statutem.

2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

3. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych i osiągany dochód przeznaczać będzie wyłącznie na realizację tych celów.

§ 6

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Środowiska.


Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 7

1. Celami Fundacji są:
a) inicjowanie, prowadzenie i wspieranie badań poszerzających wiedzę na temat wędrówek ptaków w celu ochrony tych zwierząt i ich siedlisk,
b) propagowanie i wspieranie badań zagrożonych gatunków ptaków, a szczególnie realizacji krajowych programów ochrony spełniających wymogi międzynarodowych konwencji ochrony ptaków,
c) udział w krajowych i międzynarodowych programach badawczych oraz wymiana informacji i doświadczeń w zakresie wędrówek ptaków z innymi podmiotami zajmującymi się tymi zagadnieniami,
d) inicjowanie i wspieranie nowoczesnych metod badań wędrówek ptaków,
e) tworzenie i rozwijanie zasad zbierania danych naukowych z zakresu monitoringu populacji ptaków wędrujących, które mogą być wykorzystane w ochronie gatunków i ich siedlisk,
f) opracowanie i upowszechnienie jednolitej metodyki pracy w celu zwiększenia efektywności badań nad wędrówkami ptaków,
g) pomoc w publikowaniu i rozpowszechnianiu wyników badań naukowych,
h) edukacja społeczna w zakresie zagadnień związanych z wędrówkami ptaków,
i) stymulowanie i rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie zadań statutowych Fundacji.

§ 8

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) organizację, prowadzenie i wspomaganie badań z zakresu wędrówek ptaków oraz upowszechnianie ich wyników, a w szczególności -
- organizowanie, dofinansowywanie lub finansowanie badań,
- organizowanie, dofinansowywanie lub finansowanie konferencji, zjazdów i sympozjów naukowych,
- wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej,
- fundowanie nagród i stypendiów,
- prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie celów statutowych,
- prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
- udział w innych przedsięwzięciach, zgodnych z celami statutowymi Fundacji.
b) współpracę z konsorcjami realizującymi programy Unii Europejskiej, z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

3. Szczegółowe zasady i warunki realizacji celów określają regulaminy wewnętrzne Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 9

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i prawa materialne uzyskane przez Fundację w toku jej działania.

2. Majątek wstępny Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 10000 zł.

3. Fundusz założycielski wnoszą fundatorzy w wysokości po 5000 zł.

4. Na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 2000 zł wydzieloną z funduszu założycielskiego.

5. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.

6. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: a) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów, b) dotacji, datków i subwencji, c) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą, d) operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi, e) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

§ 10

1. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji. O ile ofiarodawca postanowił inaczej, na nie wymienione cele statutowe przeznacza się 20% zapisu.

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 11

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

Rozdział IV. Działalność gospodarcza Fundacji

§ 12

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:
a) udostępniania danych naukowych Fundacji,
b) ekspertyz i doradztwa naukowego w zakresie ornitologii, raportów środowiskowych, monitoringu środowiska,
c) działalności wydawniczej,
d) kolportażu i sprzedaży wydawnictw książkowych i prasowych,
e) prowadzenia portali internetowych,
f) prowadzenia działalności edukacyjnej, organizacji szkoleń, konferencji, zjazdów, sympozjów.
3. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji przeznacza się na finansowanie jej działalności statutowej, pokrywanie kosztów własnych Fundacji oraz rozwój działalności gospodarczej Fundacji.

4. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez samą Fundację lub przez wyodrębnione jednostki organizacyjne (Zakłady).

5. Zakres działania Zakładu określa regulamin organizacyjny Zakładu uchwalony przez Zarząd Fundacji.

6. Decyzje o powołaniu Zakładu oraz o powołaniu i odwołaniu jego Kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.

7. Kierownik Zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do podejmowania czynności związanych z kierowaniem Zakładem. Zakres czynności określa udzielone pełnomocnictwo.

Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.

8. Kierowanie działalnością gospodarczą Zarząd Fundacji może powierzyć jednemu spośród swoich członków lub innej osobie.

9. Zarząd Fundacji ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych Zakładów.

10. Decyzję o likwidacji Zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.

Rozdział V. Organy Fundacji

§ 13

1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji,

2. Jednostkami pomocnymi w zarządzaniu Fundacją są:
a) Biuro Fundacji, które może być kierowane przez Dyrektora Fundacji,
b) Zespół Doradczy.

3. Członkowie Zarządu Fundacji i Zespołu Doradczego nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tych organów. Na wniosek członka tych organów Zarząd może podjąć decyzję o zwrocie kosztów związanych z udziałem w pracy w organach.

§ 14

1.Zarząd Fundacji jest organem stanowiącym, zarządzającym, reprezentującym i kontrolnym nad pozostałymi Organami Fundacji.
2. Zarząd Fundacji składa się z jednego do pięciu Członków Zarządu.

3. W skład Zarządu Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.

4. Pozostałych Członków Zarządu powołują Fundatorzy będący Członkami Zarządu, jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

5. Mandat Członka Zarządu będącego Fundatorem wygasa w przypadku:
a) rezygnacji złożonej na piśmie na ręce pozostałych Członków Zarządu,
b) śmierci,
c) skazania prawomocnym wyrokiem za działania niezgodne z prawem, prowadzone w ramach aktywności związanej z działalnością Fundacji,
d) w przypadku złamania Statutu Fundacji lub działania na szkodę Fundacji, potwierdzonych stanowiskiem ministra właściwego dla Fundacji.

6. W przypadku, o którym mowa w § 14 ust 5 pkt c) i d) o wygaśnięciu mandatu decydują pozostali Fundatorzy, jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

7. W przypadku wygaśnięcia mandatów Członka Zarządu wszystkich Fundatorów, nowych Członków Zarządu powołują wszyscy pozostali Fundatorzy lub, gdy ich nie ma-pozostali Członkowie Zarządu, jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

8. Mandat Członka Zarządu, nie będącego Fundatorem, wygasa w przypadkach opisanych w § 14 ust. 5, lub po zakończeniu 4-letniej kadencji, albo w wyniku jednomyślnej decyzji wszystkich Fundatorów będących Członkami Zarządu, o odwołaniu z funkcji Członka Zarządu, podjętej w głosowaniu tajnym.

9. Ta sama osoba może być powołana na Członka Zarządu na więcej niż jedną kadencję.

10. W razie powołania Członka Zarządu na funkcję Dyrektora Fundacji lub nawiązania przez Członka Zarządu stosunku pracy z Fundacją - członkostwo takiej osoby w Zarządzie ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

11. Fundatorzy - Członkowie Zarządu - wybierają z grona Członków Zarządu Prezesa Zarządu w głosowaniu tajnym, w obecności wszystkich Fundatorów. Pozostali Członkowie Zarządu, będący Fundatorami, pełnią funkcję Wiceprezesów Zarządu.

12. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu oraz Zespołu Doradczego.

13. Prezes Zarządu może przekazać prowadzenie zebrania Zarządu lub Zespołu Doradczego Wiceprezesowi Zarządu.

§ 15

1. Zarząd Fundacji zbiera się co najmniej raz na kwartał.

2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy albo na wniosek innego Członka Zarządu, Fundatora, lub Dyrektora Fundacji zgłoszony na piśmie lub pocztą elektroniczną do Biura Fundacji.

3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał przyjmowanych jednomyślnie w głosowaniu jawnym, z wyłączeniem głosowań, o których mowa w § 14 ust. 4, 6, 8, 11.

4. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na tym posiedzeniu, na którym uchwała ma być podjęta.

5. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym w ten sposób można podjąć tylko taką uchwałę, o której proponowanej treści został powiadomiony każdy z Członków Zarządu.

6. W trybie przewidzianym w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu nie mogą być podejmowane uchwały w sprawach osobowych, rozwiązania Fundacji i zmian w Statucie.

7. W okresie pomiędzy posiedzeniami, w sprawach nie wymienionych w §16, Zarząd może podejmować decyzje w drodze uzgodnień telefonicznych lub poprzez pocztę elektroniczną.

8. W przypadku nie osiągnięcia konsensusu w sprawie wymagającej podjęcia przez Zarząd uchwały, sprawa jest odkładana na kolejne posiedzenie Zarządu.

9. W przypadku nie uchwalenia budżetu Fundacji, do czasu jego uchwalenia Fundacja działa na podstawie budżetu z poprzedniego okresu rozliczeniowego.

§ 16

1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) zarządzanie pracą Fundacji,
b) pełnienie roli pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Fundacji,
c) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Fundacji,
d) uchwalanie programów działań Fundacji,
e) uchwalanie budżetu Fundacji,
f) ocena pracy Biura Fundacji, przyjmowanie kwartalnych i rocznych sprawozdań oraz bilansu,
g) nadzór nad działalnością Biura Fundacji i Zespołu Doradców,
h) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
i) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją,
j) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji,
k) podejmowanie decyzji o zmianie Statutu Fundacji,
l) nadawanie tytułu Honorowego Donatora,
m) powoływanie członków Zespołu Doradczego.

§ 17

1. Zarząd Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniony do:
a) żądania od pracowników Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 18

1. Zarząd może przyznać tytuł Honorowego Donatora osobom lub instytucjom szczególnie zasłużonym dla wdrażania i promocji idei badań nad wędrówkami ptaków.

2. Honorowy Donator może być zapraszany przez Prezesa Zarządu na posiedzenia Zarządu z głosem doradczym.

§ 19

1. Członkowie Zarządu lub podmioty z nimi bezpośrednio powiązane mogą świadczyć usługi na rzecz Fundacji o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

a) służą one realizacji celów Fundacji,
b) jest to zgodne z wolą Donatora, o której mowa w § 10,
c) przyjęcie zlecenia na rzecz Fundacji odbędzie się za zgodą pozostałych Członków Zarządu,
d) wynagrodzenie za usługę nie będzie wyższe niż 80% kwoty darowizny o której mowa w § 10.

§ 20

1. Biuro Fundacji jest jednostką organizacyjną Fundacji, którą tworzą osoby zatrudnione w Fundacji.

2. Biurem Fundacji może kierować Dyrektor Fundacji powoływany i odwoływany przez Zarząd Fundacji.

3. Biuro Fundacji pełni funkcję wykonawczą w stosunku do decyzji Zarządu Fundacji.

4. Biuro Fundacji prowadzi wszelkie sprawy Fundacji nie zastrzeżone dla innych organów Fundacji.

5. Do zadań Biura Fundacji należy w szczególności:
a) organizacja działań Fundacji,
b) współpraca z innymi organizacjami i instytucjami o celach zbieżnych z celami Fundacji,
c) przygotowywanie projektu budżetu,
d) realizacja budżetu,
e) zapewnianie obsługi organów Fundacji,
f) prowadzenie działalności informacyjnej o działaniach Fundacji.

§ 21

1. Zespół Doradczy skupia Honorowych Donatorów oraz osoby kompetentne w zakresie celów Fundacji, powoływane przez Zarząd Fundacji na 4-letnią kadencję.

2. Odwołanie przez Zarząd Fundacji członka Zespołu Doradczego może nastąpić w okolicznościach analogicznych do odwoływania członka Zarządu (§ 14 pkt 8).

3. Zespół Doradczy jest organem doradczym Zarządu i Prezesa Fundacji.

4. Zarząd przyjmując program działań Fundacji, konsultuje go z przedstawicielami Zespołu Doradczego.

5. Członkowie Zespołu Doradczego mają prawo do informacji o bieżących działaniach Fundacji oraz dokumentów i materiałów merytorycznych będących w posiadaniu Biura Fundacji.

6. Posiedzenia Zespołu Doradczego zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu Fundacji.

Rozdział VI. Sposób reprezentacji

§ 22

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.

Rozdział VII. Zmiana Statutu

§ 23

Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji uchwałą wszystkich Członków Zarządu.

Rozdział VIII. Połączenie z inną fundacją

§ 24

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. Decyzje o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd uchwałą wszystkich Członków Zarządu.

Rozdział IX. Likwidacja Fundacji

§ 25

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub jednomyślnej uchwały Zarządu Fundacji.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§ 26

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 27

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.


Przebendowo 3,
84-210 Choczewo
tel./fax. (+48) 58 572 23 96
fundacja@wbwp-fund.eu


KRS: 379113
NIP: 588 237 32 07
REGON: 221183676

nr konta: Bank Zachodni WBK S.A.
45 1090 1102 0000 0001 1611 7896

PARTNERZY